Inscripció

Tota la informació aquí registrada serà usada únicament per a la fi d’inscriure un nou soci a l’Associació Internacional de Ballarins de Catalunya, en compliment de lo establert en el Reglament UE 2016/679, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com en l’altra normativa vigent en materia de protecció de dades personals. La compleció d’aquest formulari no otorga el títol de soci o membre. Una vegada enviat aquest formulari rebràs un missatge de benvinguda que t’informarà si és necessari més informació per a processar la teva inscripció.

Formulari d'inscripció per a nous socis


Categoria de soci

Dades bancàries

Aquesta informació serà utilitzada per a processar el pagament de la quota de 27,50€ anual com a soci o membre de l'AIBC (subjecte a canvis).

Un cop enviat el formulari entrarem en contacte amb tu per confirmar la teva inscripció.